語言點全字表字數音節數出處字表分享者
江淮官話
江蘇金壇
2919
2596 淨字
901 計聲調
395 不計聲調
-
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphftthtsstshɕtɕhçkkhxɦmnȵlnr
a1
o54583427591087
u572615
i1211
ei116771
ɑ8411610985567
ɑɔ12789161212111369118
ɔ11
əu1126181712123164
ɛe2658108111166467
ɷ1
ɿɿ623837117
ʌɤ115516147757474
1
iie3311
2121112
iɑɔ256515171061812
iɛe1
1
iɿ12832211283111419
iʌɤ1129812615
uuei4371589812823
113251
uɛe3342
y11
yɿ1109827116
ʮʮɑ1
ŋəŋ338144202122105831163
36149821581046382
111099341917516121
2
ɑŋ9566912912966483
ɪŋ1
iioŋ16348
iɑŋ1515101411
uuəŋ125818
uɑŋ3137512
yyəŋ1812108
yɑŋ534
ʮʮəŋ1
~e~21111
u~131
æ~1291313151514152210181811317
ı~1
ɛ~314
ɪ~181761227241576815
uuæ~23218
uɪ~12
yye~1
yæ~311
yɪ~158811
ʔəʔ4333241613856434
ɑʔ553411748372284
ɒʔ1
ɔʔ12799216139644121118
iieʔ9710426149591016
iɑʔ33525
iɔʔ321136
uuəʔ11421612
uɑʔ14243
yyeʔ75710
rɑr5

二、聲調-聲母配合表

聲調pphftthtsstshɕtɕhçkkhxɦmnȵlnr
44572629562190573386562242323425984284
3129171531167067395152351562521222852
35331184310106911948243813225973107
[44]3013172614524126392422281527192033358
3232581426174239204123192918141207430162
243
1
3141
4121
[55]1
551
231

三、聲調-韻母配合表

聲調aouieiɑɑɔɔəuɛeɷɿɿʌɤieiɑɔiɛeiɿiʌɤueiuɛeyɿʮɑəŋɑŋɪŋioŋiɑŋuəŋuɑŋyəŋyɑŋʮəŋe~u~æ~ı~ɛ~ɪ~uæ~uɪ~ye~yæ~yɪ~əʔɑʔɒʔɔʔieʔiɑʔiɔʔuəʔuɑʔyeʔɑr
442225114214513941472741236148194557233927413211861010412365124631392
31192382227181848172621211119511314238432274187101061153231518
352014171121181429141111736191813183328412813158591239232422132
[44]1967311231181816181429
32311612313322517131241181312551521110261427171414461011139228331
243
1
3141
4121
[55]1
551
231

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
4432993116575179608810011
3126984178719542742
359221115211212422
[44]211132156669581
323211161432161106261
242
1
314
4121
[55]
551
231

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

363 ts

264

218 s

215 tsh

188 l

186 ɕ

174 k

157 tɕh

146 p

144 t

139 x

135 th

111 ph

100 m

98 kh

94 f

93 n

63 ȵ

27 ɦ

2 nr

1 ç

1
22
韻母æ~

196 ɿɿ

155

152 əŋ

141 ɪ~

137 iɿ

131 ɑɔ

125 ɔʔ

123 ieʔ

119

107 ɑŋ

104 əu

101 uei

97 əʔ

96 ɛe

90 iɑɔ

87 ʌɤ

83 o

77 ɑʔ

73 ɑ

70 iɑŋ

65 yɿ

54 iʌɤ

54 u

53 yəŋ

39

37 yɪ~

33 ei

32 uɑŋ

31 yeʔ

29 uəŋ

25 ioŋ

22 iɑʔ

18 uəʔ

18 uæ~

16 iɔʔ

16 uɑʔ

14

13 uɛe

12 yɑŋ

12 ie

8 ɛ~

8 e~

6 i

5 yæ~

5 u~

5 ɑr

5 uɪ~

3

2 ɔ

2

2 ʮɑ

1 a

1 ɒʔ

1 iɛe

1

1 ı~

1

1 ʮəŋ

1 ɷ

1 ɪŋ

1 ye~

1
62
聲調44

809 31

591 35

543 [44]

507 323

460 24

3

1 314

1 412

1 [55]

1 55

1 23

1
12
介音

1954 i

559 u

229 y

175 ʮ

2
5
元音ɑ

445 ə

320 æ

217 ɑɔ

212 o

206 ɿ

185 ɪ

175 e

163 i

157 ɿɿ

155 ɔ

141 ʌɤ

137 ei

129 ɛe

103 əu

101 u

58 ɛ

8 y

2 a

1 ɒ

1

1 ı

1 ɷ

1
23
韻尾

1294 ŋ

702 ʔ

507 ~

411 r

5
5
音節
不計聲調
tsɿɿ

62 sɿɿ

38 tshɿɿ

37 tɕiŋ

34 tɕhiɿ

28 tɕɪ~

27 tɕieʔ

26 fu

26 tsəʔ

24 ɕɪ~

24 uei

23 tɕiɿ

22 tshəŋ

22 kæ~

22 səŋ

21

21 tsoŋ

21 tsəŋ

20 iɿ

19 ɕiŋ

19 pɪ~

18 tsəu

18 xæ~

18 ɕiɑɔ

17 æ~

17 ɿɿ

17 səu

17 tɕhiŋ

17 tsɔʔ

16 tsɑɔ

16 ləŋ

16 səʔ

16 ieʔ

16 ləu

16 niŋ

16 yɿ

16 tsʌɤ

16 u

15 suei

15 tɕiɑŋ

15 iʌɤ

15 ɪ~

15 tɕhɪ~

15 tɕiɑɔ

15 tsæ~

15 ɕiɑŋ

15 thæ~

15 tshæ~

15 sæ~

14 liɿ

14 təŋ

14 niɑŋ

14 ɕieʔ

14 foŋ

14 sʌɤ

14 sɔʔ

13 læ~

13 fæ~

13 tæ~

13 tshəʔ

13 tɕiɑ

12 mɔʔ

12 piɿ

12 tsɑŋ

12 pɑɔ

12 təu

12 sɑɔ

12 xuei

12

12 tshɑŋ

12 tshɑɔ

12 tɕiʌɤ

12 iɑɔ

12 ɕyəŋ

12 pæ~

12 kəu

12 pɔʔ

12 tshəu

12 uɑŋ

12 yɪ~

11 lɔʔ

11 pei

11 lɑɔ

11 tshɛe

11 kɛe

11 iɑŋ

11 tsɑʔ

11 ɕiɑ

11 piŋ

11 ɕiɿ

11 kɑɔ

11 ȵiɿ

11 tɕhiɑŋ

10 tɕhyəŋ

10 koŋ

10 tieʔ

10 tɕyɿ

10 mo

10 yeʔ

10 lieʔ

10 phiŋ

10 tɕhiɑɔ

10 tsɛe

10 kəŋ

10 khæ~

10

10 tiŋ

9 fɔʔ

9 tshɔʔ

9 nieʔ

9 kɑŋ

9 pɑŋ

9 kuei

9 tɔʔ

9 tshɑ

9 sɑŋ

9 tɕhieʔ

9 mɑɔ

9 thiŋ

9 toŋ

9 ɕiʌɤ

9 ɕyɿ

9 pieʔ

9 phæ~

9 thɑɔ

9 xo

9 thɑŋ

9 loŋ

8 tɕhyɪ~

8 sɛe

8 lɑʔ

8 uæ~

8 kəʔ

8 lo

8 mæ~

8 yəŋ

8 tɕhyɿ

8

8 kɑʔ

8 thoŋ

8 ɔʔ

8 uəŋ

8 xuəŋ

8 tɕhiʌɤ

8 phiɿ

8 tho

8 ɕyɪ~

8 lɑŋ

8 liɑɔ

8 tɕyəŋ

8

8 ioŋ

8 luei

8 xəŋ

8 khuei

8 tɑɔ

8 tshoŋ

8 fəŋ

8 lɪ~

8 tshuei

8 thɛe

8 ɑɔ

8 ɑ

7 ɛe

7 mɪ~

7 phieʔ

7 o

7 phɔʔ

7 xʌɤ

7 ȵyɿ

7 tsuei

7 fei

7 xɑʔ

7 tɕhyeʔ

7 kʌɤ

7 khuɑŋ

7 phu

7 ko

7 tɪ~

7 sɑʔ

7 phɑɔ

7 lʌɤ

7 tshʌɤ

7 mei

7 tɕyeʔ

7 xɑɔ

6 miɑɔ

6

6 thɪ~

6 phoŋ

6 xuəʔ

6 phei

6 khɑŋ

6 tɑŋ

6 nɪ~

6 tiɑɔ

6 lɛe

6 fɑŋ

6 xɑŋ

6 xɛe

6 khɛe

6 liʌɤ

6 thəu

6 tsɑ

6 xoŋ

6 phɛe

6 xəʔ

6 iɔʔ

6 kɔʔ

6 ɕioŋ

6 phɑŋ

5 tɛe

5 thiɑɔ

5 tɕyɪ~

5

5 ɑr

5 khʌɤ

5 pɑʔ

5 fɑʔ

5 po

5 iɑʔ

5 khəʔ

5 miŋ

5 tɕyɑŋ

5 to

5 khəŋ

5

5 xuɑŋ

5 pu

5 khuəŋ

5 thʌɤ

5 ɕyeʔ

5 tʌɤ

5 kho

5 xuɑ

5 soŋ

5 tɕhiɑʔ

5 phiɑɔ

5 mieʔ

5 əʔ

4 suəʔ

4 tshɑʔ

4 thieʔ

4 mɑŋ

4 mʌɤ

4 phɑ

4 khoŋ

4 ȵioŋ

4 thəŋ

4 kuɑʔ

4 mɛe

4 xuɑʔ

4 lɛ~

4 tɕhyɑŋ

4 nəʔ

4 tuei

4 pho

4 əu

4 ʌɤ

4 thɑʔ

4 xɔʔ

4 ɑʔ

4 so

4 xuɛe

4 khɔʔ

4 pəʔ

4 uɑʔ

3 tɕyæ~

3 kuɑŋ

3 ɕiɑʔ

3 tɕie

3 ləʔ

3 məŋ

3 əŋ

3 moŋ

3 thuei

3 fəʔ

3 tɑʔ

3 khuæ~

3 təʔ

3 khɑɔ

3 tɛ~

3 ɑŋ

3 kuɛe

3 poŋ

3 miɿ

3 tɕiɑʔ

3 suɑŋ

3 ɕyɑŋ

3 ȵiɔʔ

3 phu~

3 tɕhioŋ

3 thəʔ

3 khəu

3 pəŋ

3 khuɛe

3 tso

3 tiɿ

3 tɕiɔʔ

3 phəŋ

3 khɑʔ

3 ɕie

3 kuɑ

3

2 piɑɔ

2 tshuɪ~

2 mɑʔ

2 khuɑ

2 khuɑʔ

2 nyɿ

2 kuəŋ

2 kuəʔ

2 niɑʔ

2 nɑʔ

2 niʌɤ

2 uəʔ

2 ɕiɔʔ

2 uɛe

2 tsho

2 tɕyŋ

2 tiɑ

2 tshɪ~

2 pɛe

2 tɕi

2 xuæ~

2 thɔʔ

2 tse~

2 kuæ~

2 tɕʮəŋ

1 ɕuɑ

1 khuəʔ

1 yæ~

1 nɔʔ

1 niɔʔ

1 luæ~

1 le~

1 khı~

1 lyɿ

1 liŋ

1 næ~

1

1 ɦæ~

1 thuəʔ

1 miʌɤ

1 luəŋ

1 tɕhyɑ

1 ɕɪŋ

1 ie

1 ȵei

1 tɕiɪ

1 suɑ

1 tɕioŋ

1 se~

1 ɦe~

1 phi

1 ye~

1

1 tsyəŋ

1

1

1 khi

1 luəʔ

1 tsyɪ~

1 tshe~

1 suɑʔ

1 phʌɤ

1 kha

1 tɕhɑɔ

1 tsɪ~

1 fʌɤ

1 syɿ

1 suɪ~

1 tshuəŋ

1 thɛ~

1 tuəʔ

1 pu~

1 tsʮɑ

1 ɕyæ~

1 khu~

1 çɿɿ

1 nr

1 tɕyɑ

1 tɕhie

1 tiʌɤ

1 fəu

1 iɛe

1 phɪ~

1 tɕhiɔʔ

1 nəŋ

1 thɑ

1 tshuɑŋ

1 tsɔ

1 nɒʔ

1 ni

1 ȵiɑɔ

1
395

蘇ICP備17001294號 · 3.48MB 7.05MB 0.129s · 資料如有冒犯可通知站長刪去