語言點全字表字數音節數出處字表分享者
中原官話
江蘇睢寧睢城鎮
3377
3256 淨字
1046 計聲調
368 不計聲調
王子玄
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphfvtthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵl
a145887423115810876
ə16576112511671311
u9143624171256322245131471518220
i1118121712372930972549
y19181211432
ei2482121111855332151
ou1143211410311115776
ɔ12911310117491028761211658
ɛ45311893103256455355
ɿ141714
ʅ4142101
iia15141113
41731315535410
iou1159951020
98107221615821016
1055
uua32859
1110887105216611211
uei245887426138207
51346
y1066213
ŋ96109795451465139746273
əŋ511133161416141021792021615759
10888242314641324
iiaŋ1721921315
uuaŋ8554812
~ə~42121095213131510824432
æ~12812111217448141339981684117
iiə~861814971113
iæ~117138302518761329
uuə~31334475
uæ~61232742611212174
yyə~914316
yæ~714817
ʳəʳ7

二、聲調-聲母配合表

聲調pphfvtthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵl
212613528235140293826876564397894970373526563299
5359243222772230272280651017925923393046289105476
331145261916545325152317591558514666511278998
424311718323621231373128121842171629201729794846
21432

三、聲調-韻母配合表

聲調aəuiyeiouɔɛɿʅiaiouuaueiəŋiaŋuaŋə~æ~iə~iæ~uə~uæ~yə~yæ~əʳ
212505086823049233616153517362042583620330397741211631433239823810
53231165723020374943162710112134892742913554272512376619548261591
3322306265141916271781812191424551816563659451982442204391013232
42411953372213193920614541423251711230322912617391531511644
2145

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
2123931122515952210355140502077
531258715181322871118123104610
33127269221723221531218513
4248771865516109104894312
214211

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

319

246 l

223 ɕ

223

216 ʂ

181 t

180 x

164 p

162 k

142 tɕh

139 tʂh

139 th

137 m

134 ph

121 f

104 v

96 kh

93 ts

87 s

81 tsh

80 ʐ

45 n

33 ȵ

32
24
韻母u

266 i

256 əŋ

222 æ~

190 iæ~

167 ɔ

151

142

140

123 ə~

109 a

106 ei

101 ə

100

98 y

96 ɛ

96 ou

95 ʅ

94 uei

94 iə~

86 iaŋ

77

70 uæ~

70 iou

69 yæ~

46 ɿ

45 ia

44 yə~

42 uaŋ

42

37 uə~

30 ua

27

20

19 əʳ

7
35
聲調212

1077 53

953 33

775 424

567 214

5
5
介音

2216 i

656 u

380 y

125
4
元音ə

801 æ

473 a

436 i

398 ɔ

274 u

266 ei

195 ou

164 ɛ

135 y

96 ʅ

94 ɿ

45
12
韻尾

2007 ~

740 ŋ

623 ʳ

7
4
音節
不計聲調
i

49 ʂʅ

42 tʂʅ

41 tɕi

37 fu

36 y

32 tɕiæ~

30 tɕhi

30 iæ~

29 ɕi

29 ɕiæ~

25 li

25 ʂu

24 tɕiŋ

24 vu

24

24 pei

24 ɕiŋ

23 tɕiɔ

22 tʂu

22 kəŋ

21 ɕiaŋ

21 tʂəŋ

21 vei

21 lu

20 xuei

20 tʂhəŋ

20 iou

20 tɕy

19 mu

18 phi

18 tɕhiæ~

18 tɕiə~

18 ɕy

18 thæ~

17 ti

17 yæ~

17 tu

17 tɕiaŋ

17 sɿ

17

16 ɕiɔ

16 yə~

16 tsəŋ

16 təŋ

16

16 xæ~

16 ʂə~

15 iaŋ

15 ɕiə

15 xəŋ

15 tɕia

15 mei

15 xu

15 tʂa

15 tɕiou

15 tɕhiɔ

15 ɕiə~

14 tshɿ

14 ku

14 pa

14 səŋ

14 ly

14 phu

14 ɕyæ~

14 tʂaŋ

14 tsɿ

14 tɕhiŋ

14 ɕyə~

14 ɕia

14 tʂou

14 thəŋ

14 tʂæ~

14 tiæ~

13 ia

13 fəŋ

13 tʂə~

13 liæ~

13 iə~

13 tʂhu

13 ʂæ~

13

13 liaŋ

13

13

13 tɕiə

13 kuei

13 tʂhaŋ

13 liŋ

13 tæ~

12

12

12 thi

12 fi

12 thu

12 xuaŋ

12 pæ~

12 xuæ~

12 tɕhy

12 fə~

12 fæ~

12 kou

11 tuə

11 læ~

11 liə~

11 tou

11 xuə

11 phəŋ

11 luə

11 tsɔ

11 kuæ~

11

11 pi

11

11 væ~

11 tʂhou

11 piæ~

11 ʂə

11

11 ə

11 piŋ

10 ʂou

10

10 tshɛ

10 və~

10 thɔ

10 liou

10 faŋ

10 ʂɔ

10 tiɔ

10 tɕyə

10 tʂha

10 tʂhʅ

10 liɔ

10 tʂuə

10 ʐə~

10 tshəŋ

10 thuə

10 tɕiɛ

10 tɕhiaŋ

9 phɔ

9 ɕiou

9 kæ~

9 tsɛ

9 pu

9 kaŋ

9 xua

9 tɕhiou

9 vaŋ

9 mi

9 tʂhæ~

9 thaŋ

9 tɕyə~

9 tʂɔ

9 tə~

9 tɕhiə~

9 ləŋ

9 ʐəŋ

9 paŋ

9 piɔ

9 khuei

8 tshæ~

8 tʂhə~

8 tshuei

8 thiŋ

8 ɔ

8 khuaŋ

8 tʂuaŋ

8 tʂei

8 phiɔ

8 ʂa

8 fa

8 phiŋ

8 miɔ

8 thɛ

8 thiæ~

8 khæ~

8 va

8 phei

8 suei

8 mæ~

8 phæ~

8 suə

8 piə~

8 kua

8 tsuə

8 tiŋ

8 tɕhyæ~

8 ma

8 tʂhɔ

8 na

7 luæ~

7

7 ləʳ

7 khu

7 tʂuei

7

7 khaŋ

7 ȵi

7 tʂuæ~

7 taŋ

7 tɕyæ~

7 æ~

7

7 phiæ~

7 xuə~

7 miæ~

7 xou

7 lou

7 thiɔ

7 tshuə

7 miə~

7 ʂəŋ

7 luei

7 laŋ

7 məŋ

7 ta

7 tiə

7

7 ȵiæ~

6

6 su

6

6 xuɛ

6 tʂhuæ~

6 khəŋ

6 ʂaŋ

6 phaŋ

6 ou

6 kuə

6 phiə~

6 tuæ~

6 tɕhyə

6 ɕyə

6 khə

6 khɔ

6 tʂhuei

6 miŋ

6 tʂə

6 maŋ

6 la

6 khuə

6 pəŋ

5 tʂhuaŋ

5

5 tshaŋ

5 ȵiou

5 ʂuɛ

5 tsaŋ

5 ʂuaŋ

5

5 tʂhɛ

5 luə~

5 tsu

5 tʂhei

5 ȵiə

5

5 ʂei

5 ʂuə

5

5 tsuei

5 tʂhə

5 ʐaŋ

5 nəŋ

5 phə

5 ɛ

5 phɛ

5 khua

5 ɕiɛ

5 ʐu

5 tɕhiə

5 pha

5 thə~

5

5 khou

5 tsæ~

4 ʂuæ~

4 thuei

4 tshɔ

4 ʂuei

4 xə~

4 kuə~

4

4 næ~

4 pə~

4 piə

4 liə

4 khɛ

4 xaŋ

4 saŋ

4 tha

4 sæ~

4 khə~

4 khuɛ

4 thou

4 ȵiŋ

4 kuaŋ

4 uæ~

4 khuə~

4 tʂua

3 kei

3 tʂɛ

3 ʐæ~

3 kuɛ

3

3 sa

3 khei

3 ʐou

3 tshu

3 tʂhuə~

3 tshuə~

3 mə~

3

3 tshə~

3 thiə

3

3 tsou

3

3 suæ~

3 ʂuə~

3 tɕhyə~

3 vəŋ

3 miə

3 tshuæ~

2 ʂɛ

2 tsa

2 ʐɔ

2 kə~

2 ʐuei

2 xei

2 ʐuæ~

2 tuei

2 lyə

2 tsuæ~

2 phə~

2 tei

2 ʐuə

2 ə~

2 ʐə

2 nu

2 ʂua

2 nuə

2 ȵiaŋ

2 khuæ~

2 ȵiɔ

2 sou

2 tsə~

2 naŋ

2 sə~

1 tsei

1 ȵy

1 tʂhuɛ

1 sei

1 thuæ~

1 tsha

1 thei

1

1 lia

1 tiou

1 tʂhuə

1 tshei

1 nuæ~

1 tʂuə~

1 nei

1 ʅ

1 tɕhia

1 phiə

1 tshou

1
368

蘇ICP備17001294號 · 3.73MB 7.23MB 0.139s · 資料如有冒犯可通知站長刪去