語言點全字表字數音節數出處字表分享者
蘭銀官話
甘肅酒泉肅州
3339
3235 淨字
820 計聲調
337 不計聲調
王子玄
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphfvtthtsstshʂʐtʂhɕʑtɕhkkhxɣmnlʀ
a12486641981013676
ə2269219669112516894192
u8133623151278324275101471516319
i181116133729311172547
y18151211432
ei1081025111
ɔ14613111212139443871061256
əu947339939115787
ɛ33210812515105710533
ɯ7
ɿ334016
ʅ221781
iia15121121
31731918537410
7997221615521017
iəu115876919
uua22759
1111986114227613311
uei4448875161271817
5235
y864213
ŋ8
~æ~1381217121799128745981768411
iiæ~118138302118751329
uuæ~6123274271121217
yyæ~716817
ŋ~əŋ~9122513759962617112196911013
uŋ~191499101135131791846
iŋ~1814883730191362628
yŋ~10107525
ɑŋ~9510117954514661310862627
iiɑŋ~1719711314
uuɑŋ~8453812

二、聲調-聲母配合表

聲調pphfvtthtsstshʂʐtʂhɕʑtɕhkkhxɣmnlʀ
533758414949784922443642246753686683228821177391346124
213773039318534595740775920221127033560396014513079183
5543202126412839533154251187070232542728124445

三、聲調-韻母配合表

聲調aəuiyeiɔəuɛɯɿʅiaiəuuaueiæ~iæ~uæ~yæ~əŋ~uŋ~iŋ~yŋ~ɑŋ~iɑŋ~uɑŋ~
5334411109936266634396291618254525943268688172222781599928623113
2134790118113402351394313228155033211244425266853271064384515412112
5519153733161638211928485411941724214738181164506314421915

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
531810272226185571710515613121948310
213868616181422970118123135532989
5539411025141044210344612

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

252

235 l

217 ɕ

208 t

175 x

170

167 p

157 ts

147 k

146 th

140 tɕh

135 s

132 m

132 ʂ

126 tsh

115 ph

108 tʂh

107 v

106 f

101 kh

94 n

69 ʐ

45 ɣ

37 ʑ

11 ʀ

7
26
韻母u

265 i

245 əŋ~

209 iŋ~

207 æ~

196 iæ~

163 ɔ

155 uŋ~

147 ə

146 ɑŋ~

145

119

104 ɛ

101 a

100 əu

94 uei

92 y

92 ɿ

89

80 iɑŋ~

71 uæ~

67 ei

65 iəu

65 yŋ~

57 ʅ

48 yæ~

48 ia

41 uɑŋ~

40

33 ua

25

15

8 ɯ

7
33
聲調53

1324 213

1267 55

748
3
介音

2376 i

539 u

343 y

81
4
元音ə

572 æ

474 i

452 u

412 ɔ

274 ɑ

256 a

166 əu

159 ei

157 y

157 ɛ

116 ɿ

89 ʅ

48 ɯ

7
14
韻尾

1981 ŋ~

876 ~

474 ŋ

8
4
音節
不計聲調
i

47 sɿ

40 tɕi

37 tɕiŋ~

37 fu

36 tsɿ

33 y

32 tɕhi

31 ɕiŋ~

30 tɕiæ~

30 iæ~

29 ɕi

29 iŋ~

28 ʂu

27 liŋ~

26 tʂəŋ~

26 fəŋ~

25 yŋ~

25 li

25 vei

25 tʂu

24 vu

23

22 tʂʅ

22 tɕiɔ

22 tʂhəŋ~

21 ɕiæ~

21 tɕiə

19 tsa

19

19 tuŋ~

19 ɕiɑŋ~

19 iəu

19 tɕhiŋ~

19 lu

19 tɕy

18 ɕiə

18 pi

18 xuŋ~

18 tɕhiæ~

18 piŋ~

18 xuei

18 kuŋ~

17 ʂəŋ~

17 tɕiɑŋ~

17 yæ~

17 xæ~

17 væ~

17 ʂʅ

17

17 thæ~

17

16 mu

16 ɕyæ~

16 ti

16 ɕiɔ

16 tshɿ

16 tɕhiɔ

15 tɕia

15 ɕy

15 tu

15 tshɛ

15 xu

15 tɕiəu

15 ku

14 tʂɑŋ~

14 iɑŋ~

14 phiŋ~

14

14 thuŋ~

14 ly

14 liæ~

13 phu

13 tʂhuŋ~

13

13 tiæ~

13 liɑŋ~

13 miŋ~

13 pæ~

13

13 tshɔ

13 xuə

13 vəŋ~

13 tʂhɑŋ~

13 thi

13 kuei

12 tɕhy

12 tshæ~

12 tæ~

12 xuɑŋ~

12 thu

12 fæ~

12 ɕia

12

12 xuæ~

12 phəŋ~

12 pa

12

12 tsɔ

12 tsɛ

12 piæ~

11 tʂuə

11 ʑia

11 kəu

11 thɔ

11 tʂuŋ~

11 mei

11 thuə

11 læ~

11 tuə

11 mi

11 luə

11 ʐəŋ~

11 kuæ~

11 phi

11 ʂə

11 vɑŋ~

11 tʂhu

10 tɕyŋ~

10 məŋ~

10 kɑŋ~

10 liɔ

10 tshuŋ~

10 fei

10

10 pei

10

10 tsha

10

10

10 ɕyŋ~

10 fɑŋ~

10 ɣɛ

10 tsæ~

9 phiɔ

9 suŋ~

9 khuŋ~

9 tʂhəu

9 kæ~

9 thɑŋ~

9 xua

9 tsuə

9 tʂə

9

9 ʂəu

9

9 pəŋ~

9 tʂəu

9 kəŋ~

9 pɑŋ~

9 tiɔ

9 tsəŋ~

9 təu

9 sæ~

9 xəŋ~

9 tʂɔ

9 tsə

9 səŋ~

9 liəu

9 tsuŋ~

9 su

8 khuɑŋ~

8 thiŋ~

8 phei

8 tʂhʅ

8 pu

8 tʂæ~

8 ɕiəu

8 thɛ

8 suei

8 tiŋ~

8 tɕhyæ~

8 khə

8 tʂuɑŋ~

8 fa

8 tshuei

8 phæ~

8

8 sa

8 tɕyə

8 khæ~

8 ɕyŋ

8 ɣəu

8 phiæ~

8 mæ~

8 suə

8 khɑŋ~

8 thiæ~

8 ʂæ~

7 khu

7 tiə

7 tɕhiɑŋ~

7 kuə

7 tʂuei

7 luei

7 lɑŋ~

7 na

7 khɔ

7 ʀɯ

7 tɕyæ~

7 tsu

7 luæ~

7 khuei

7 tʂuæ~

7 tɕhyŋ~

7

7 tɑŋ~

7 miæ~

7 xəu

7 təŋ~

7 niə

7 ləu

7 ni

7 tɕhiəu

7 tsəu

7 tʂhuæ~

7 thiɔ

7 piɔ

7 kua

7 mɑŋ~

6 tshəŋ~

6 ɣæ~

6 niəu

6 luŋ~

6 ma

6 ta

6 tshuə

6 xɑŋ~

6 khuə

6 tuæ~

6

6 ɕyə

6 la

6 ʂɑŋ~

6 ɣɔ

6 tshə

6 tʂhuei

6 va

6 phɔ

6 khəŋ~

6 niŋ~

6

6 ʐɑŋ~

6 phə

6

5 tɕhiə

5 khɛ

5 ʐu

5 ʂuɛ

5 niæ~

5 tshɑŋ~

5 tʂhə

5

5 phɑŋ~

5 lyŋ~

5 ʐuŋ~

5 khua

5

5 ʂuei

5 thəŋ~

5 miɔ

5 tsɑŋ~

5 xuɛ

5 tʂhæ~

5 khəu

5 tʂhuɑŋ~

5 thəu

4 nuŋ~

4 pha

4 tɕhyə

4 næ~

4 ʂuə

4 ʐɔ

4 liə

4 tsuei

4 sɑŋ~

4 ʂuæ~

4 tha

4 tuei

4 ʐæ~

4 ɣə

4 ʂɔ

4 thuei

4 ʂuɑŋ~

4 nuə

3 nu

3

3

3

3 phɛ

3 khuɛ

3 tshəu

3 tshu

3 piə

3 xa

3 miə

3 suæ~

3 ʂuŋ~

3 thiə

3 tʂhɔ

3 kuɑŋ~

3 səu

3 ləŋ~

3 ʐəu

3 tshuæ~

2 ɣɑŋ~

2 kuɛ

2 ʐuæ~

2

2 tsuæ~

2 ʐuə

2 nɑŋ~

2

2

2 ʂua

2 khuæ~

2 lyə

2 niɔ

2 ʐə

2 tʂua

2 tɕhia

2 tʂhuə

2 ʅ

1 ʐuei

1 thuæ~

1 tsei

1 nəŋ~

1 ny

1 thə

1 nuæ~

1 niɑŋ~

1 tiəu

1 ɣəŋ~

1 nuei

1 ʂa

1 lia

1 phiə

1
337

蘇ICP備17001294號 · 3.66MB 7.15MB 0.14s · 資料如有冒犯可通知站長刪去