語言點全字表字數音節數出處字表分享者
江淮官話
江蘇揚州高郵高郵鎮
1004
994 淨字
620 計聲調
343 不計聲調
YB
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphftthtsstshɕtɕhkkhxml
a11211213
ə22
o1312321214432
u327
i1233675147
y41527
ɔ4122525122341
əi6243
əu2256422325
əɯ2223531231
ɛ332213615313
ɿ9124
iia1312
1111442123
1
2424
143125
uua261
uəɪ1171327
2222
yya1
1443
nən11452998421182
in543411784410
yn3123
uuən21411123
ŋ315122251112
ɔŋ3665634413251
iiaŋ87133
iɔŋ415
uuaŋ1223
yyaŋ424
~o~223322112132
æ~4435153515165
iiɪ~32448109358
uuæ~214
yyæ~11
yɪ~1146
ʔ21122211121
əʔ11199522121
11111
æʔ13223121121
ɔʔ3122661211432
ɪʔ211
iiaʔ2212
iəʔ2
iɔʔ213
iɪʔ623313102394
uuaʔ11
uəʔ11
uæʔ112
yyaʔ2
yəʔ1
yæʔ1
yɪʔ3212

二、聲調-聲母配合表

聲調pphftthtsstshɕtɕhkkhxml
531711131951917113023812818101835
412371072018822158126891819
4491812111419821191423761114
24145131424923213133036
211224117119512114114661323
3111

三、聲調-韻母配合表

聲調aəouiyɔəiəuəɯɛɿiauauəɪyaəninynuənɔŋiaŋiɔŋuaŋyaŋo~æ~iɪ~uæ~yæ~yɪ~əʔæʔɔʔɪʔiaʔiəʔiɔʔiɪʔuaʔuəʔuæʔyaʔyəʔyæʔyɪʔ
533211817813810101211310455955141424715711271323212
41634519344726552242118
44214171637444141142511320163591863367129112
2431819454641042334161215194361025314101635
21462661010676132312128113467111613813
312

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
531123222692830401113
4176274534
44104304121111
243280621111
212177942411
312

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

127

86 l

80 ɕ

78 s

67 ts

65 k

58 tɕh

57 tsh

56 t

52 x

51 p

50 th

43 m

39 f

37 ph

31 kh

27
17
韻母in

60 ən

57 iɪ~

56 iɪʔ

55 ɔŋ

49 æ~

48 i

39 ɔ

34 əʔ

34 ɔʔ

34 əu

33 ɛ

33 o

29

26 ɿ

25 o~

24 əɯ

24 iaŋ

22 uəɪ

22

20 y

19 æʔ

19

16

16 uən

15 əi

15

12

12 u

12 a

12 yɪ~

12 yaŋ

10 iɔŋ

10 ua

9 yn

9 yɪʔ

8

8 uaŋ

8 uæ~

7 iaʔ

7 ia

7 iɔʔ

6

5 ɪʔ

4 ə

4 uæʔ

4 iəʔ

2 uəʔ

2 yæ~

2 uaʔ

2 yaʔ

2 yæʔ

1 yəʔ

1 ya

1

1
55
聲調53

274 4

202 44

188 24

187 21

151 31

2
6
介音

664 i

214 u

77 y

49
4
元音ɪ

159 ɔ

153 a

122 ə

115 i

99 æ

81 o

58 ɛ

42 əu

33 y

28 ɿ

25 əɯ

24 əɪ

22 ɯ

16 əi

15 u

12
16
韻尾

387 ʔ

202 ~

149 n

141 ŋ

125
5
音節
不計聲調
tɕiɪʔ

13 sɿ

12 tɕin

11 ɕiɪʔ

10 ɕiɪ~

10 in

10 tɕhiɪ~

9 tsən

9 səʔ

9 tsəʔ

9 liɪʔ

9 sən

9 tsɿ

9 tɕiɪ~

8 tshən

8 lən

8 tɕhin

8 tɕiaŋ

8 iɪ~

8 uəɪ

7 fu

7 y

7 kuəɪ

7 i

7 ɕi

7 ɕin

7 ɕiaŋ

7 tsɔʔ

6 fɔŋ

6 sɔʔ

6 xua

6 tɕi

6 tɔŋ

6 piɪʔ

6 yɪ~

6 tsɔŋ

6 səu

6

6 pəi

6 læ~

6

5 tən

5 kæ~

5 liɪ~

5 tshəɯ

5 thæ~

5

5 pin

5 tshaŋ

5 tɕhi

5 tshəʔ

5 xæ~

5 æ~

5 lɔŋ

5 faŋ

5 iɔŋ

5 sæ~

5 thɔŋ

5 tɕhy

5 tshɔ

5 əu

5 tsɔ

5 tsəu

5 iɪʔ

4 mɔʔ

4 thiɪ~

4 tiɪ~

4 tɕiɔ

4

4 tɕiɯ

4 ɕiɔ

4 tshɿ

4 ɕiɔŋ

4 fəi

4 thin

4

4 tɕyɪ

4 phin

4

4 ɕyɪ

4 tɕhyaŋ

4 tɕhyɪ~

4 tɕyaŋ

4 min

4 mo

4 ɕuən

4 ɕiɪ

4 uæ~

4 xo

4 kən

4 pæ~

4 fən

4 tshəu

4 tɕy

4 kɔŋ

4 lin

4 tshɔŋ

4 fæ~

4 li

4 ɕiɯ

3 yn

3 uən

3 tshæ~

3 paŋ

3 liaŋ

3 tɕyn

3 tiɪʔ

3 tsæʔ

3 tæ~

3 tɕyɪʔ

3 tso~

3 thiɪʔ

3 iaŋ

3 pɔʔ

3 uaŋ

3 lo~

3 to~

3 miɪʔ

3 miɪ~

3 piɪ~

3 phɔŋ

3 fæʔ

3 kəɯ

3 səɯ

3 ləɯ

3 sɔŋ

3 tɕhyɪ

3 ɕia

3 xuəɪ

3 məi

3 thi

3 ti

3 phɛ

3 xɔŋ

3

3

3 ɛ

3 tshɛ

3 xəu

3 lɔʔ

3 pu

3

3 a

3 pho

3 tin

3 lo

3 tso

3 iɔʔ

3

3 ən

2 phiɪʔ

2 tɕhyn

2

2 paʔ

2 tɕhiɪ

2 ɕiaʔ

2 iaʔ

2 xuaŋ

2 o~

2 xo~

2 laʔ

2 kua

2 tɕhiəʔ

2 so~

2 phu

2 ta

2 khuaŋ

2 pho~

2 po~

2 tɕhiɪʔ

2 khə

2 o

2 ko

2 tsho~

2 thən

2 yɪʔ

2 ɕyɪʔ

2 fɔʔ

2 ma

2 tsaŋ

2 tshuən

2 tɕiɔʔ

2 təu

2 ia

2 uæʔ

2 saʔ

2 ɕyaŋ

2 saŋ

2 tsaʔ

2 kuæ~

2 xuən

2 tɕiɪ

2 kaʔ

2 so

2 tsəɯ

2 phiɪ~

2 laŋ

2 thæʔ

2

2 tɕiaʔ

2 thɔ

2 thəu

2

2 læʔ

2 khɔ

2 kɪʔ

2

2 khəʔ

2 tæʔ

2 xuɛ

2 tɕhiɔ

2 kəʔ

2 liɔ

2 mɔŋ

2 thaŋ

2 təɯ

2 liɯ

2 xəɯ

2 thəɯ

2 kɔʔ

2 phi

2 tshæʔ

2 khuɛ

2 ly

2 ɔʔ

2 thɛ

2

2 khən

2 tɕyaʔ

2 khəu

2 ləʔ

2 tɔʔ

2 tho

2 phəi

2 luəɪ

2

2 ləu

2 kuɛ

2 kəu

2 khaʔ

1 taʔ

1 maʔ

1 xɔʔ

1 khaŋ

1 kaŋ

1 phaŋ

1 xəʔ

1 xuaʔ

1 phɔʔ

1 əʔ

1 khɔʔ

1 kuaʔ

1 xaʔ

1

1 ɔŋ

1 kuaŋ

1 thəʔ

1 tshɔʔ

1 təʔ

1 tɕhiaŋ

1 khɔŋ

1 tɕhiaʔ

1 tɕhiɔŋ

1 faʔ

1 to

1 taŋ

1 miɔ

1

1 ɔ

1 phɔ

1 tɕya

1 piɔ

1 phiɔ

1 tiɔ

1 suəɪ

1 thiɔ

1 khəɯ

1 əɯ

1 tɕhiɯ

1 tiɯ

1 la

1 xɪʔ

1 khuəɪ

1 pi

1 kæʔ

1 tɕia

1 tshuəɪ

1 tɕhia

1 kho

1 pa

1 pha

1 tsha

1 sa

1 ua

1 tyɪ

1 tsho

1 ɕy

1

1 khɛ

1

1 tɕiɛ

1 mi

1 tɕyæ~

1 æʔ

1 maŋ

1 kuən

1 ɕyɪ~

1 tɕyɪ~

1 tɕhyɪʔ

1 xən

1 pən

1 phən

1 mən

1 khuən

1 ɕyæʔ

1 kuəʔ

1 tɕuən

1 tɕhuən

1 tɕhyəʔ

1 ɕyn

1 fəʔ

1 uəʔ

1 kuæʔ

1 xuæ~

1 khæ~

1 ko~

1 khɪʔ

1 pæʔ

1 sæʔ

1 mæ~

1 xæʔ

1 tsæ~

1 mo~

1 kho~

1 ɕyæ~

1 po

1 moʔ

1 thoʔ

1 toʔ

1 khoʔ

1 xoʔ

1 xuæʔ

1 tɕhiɔʔ

1
343

蘇ICP備17001294號 · 2.33MB 5.89MB 0.13s · 資料如有冒犯可通知站長刪去