語言點全字表字數音節數出處字表分享者
晉語
陝西榆林吳堡宋家川街道
1070
994 淨字
652 計聲調
346 不計聲調
YB
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphftthtssztshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵŋl
o312241411133322
u34732471343827
i137672112
ɑ1111112112
ɑe6622233135121
ɑo221122213312112
ɛe6247235255336
ɤ211221
ɤu32522211313322323
ɿ6112
ʉ42429
iie2444231181073123329
io113111
15411213
iɑe31
iɑo1431125
111332112
iɤu341121
u12172
uɑe11122512
uɛe3437127
34212112112
uɤu345
yye1146
2
ŋəŋ1410321417435221411
iiəŋ422310751248
uuəŋ9566111625343
yyəŋ4628
~a~5165653125124
iia~741212
uua~213217
ʔəʔ1341493656242
ɑʔ2132443632224
iiəʔ7534131045246
iɑʔ211
uuəʔ23452152333
uɑʔ12112
yyəʔ5542
yɑʔ1
rər3

二、聲調-聲母配合表

聲調pphftthtssztshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵŋl
53161314222141919108532822812720102241232
213951113161322214713351915112089923920
331461331164111111513138821935
412135413616151521211310410658432820
31054878677652114611751225

三、聲調-韻母配合表

聲調ouiɑɑeɑoɛeɤɤuɿʉieioiɑeiɑoiɤuuɑeuɛeuɤuyeəŋiəŋuəŋyəŋa~ia~ua~əʔɑʔiəʔiɑʔuəʔuɑʔyəʔyɑʔər
531224182151018412810303526766810632121118512451
21359635513212311131142161766211912215866209171414
336101031051211125175441353151161412812331
412101554761025651127132413552391110214421
33029464196121

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
53321323712630401227
21310331431111512329
331816311
4123118110325152
311117027262

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

112

81 ɕ

72 s

65 t

56 k

53 x

52 ts

51 tsh

51 l

50 p

48 tɕh

44 th

44 ph

42 m

40 f

39 ʂ

32 kh

28

26 tʂh

25 ȵ

16 n

14 ŋ

13 ʐ

11 z

5
25
韻母ie

69 iəʔ

63 uəŋ

61 u

58 əŋ

56 ɛe

53 əʔ

50 iəŋ

48 a~

46 ɤu

40 i

39 ɑʔ

38 ɑe

37 uəʔ

33 o

33 uɛe

27 ɑo

26 ʉ

21

20 yəŋ

20 ɿ

19

18 iɑo

17 ia~

17 yəʔ

16 ua~

16

15 uɑe

15

13 iɤu

12 uɤu

12 ɑ

12 ye

12 ɤ

9 io

8 uɑʔ

7 iɑe

4 iɑʔ

4 ər

3

2 yɑʔ

1
41
聲調53

295 213

258 33

193 412

177 3

147
5
介音

540 i

275 u

204 y

51
4
元音ə

350 ɑ

95 e

81 ɛe

80 a

79 ɤu

64 u

58 ɑe

56 ɤ

44 ɑo

43 o

41 i

39 ʉ

21 ɿ

19
14
韻尾

591 ʔ

212 ŋ

185 ~

79 r

3
5
音節
不計聲調
tɕiəʔ

13 i

12 sɿ

11 tshuəŋ

11 ɕiəʔ

10 fəŋ

10 ɕie

10 tɕiəŋ

10 ʂəʔ

9 tuəŋ

9 ʉ

9 ie

9 yəŋ

8 tɕie

8 iəŋ

8 xu

8 uɛe

7 tɛe

7 tɕhi

7 tɕi

7 fu

7 xuɑ

7 kuɛe

7 u

7 piəʔ

7 tɕhie

7 ɕiəŋ

7 tɕia~

7 tʂəŋ

7 su

7 ua~

7 lɛe

6 tʂhəʔ

6 ɕi

6 fa~

6 kuəŋ

6 tsuəŋ

6 phɑe

6 pɑe

6 tshɑʔ

6 suəŋ

6 ye

6 ɕyəŋ

6 tsɿ

6 iəʔ

6 tha~

6 pɛe

6 khəʔ

6 tshuɤu

5 iɑo

5 mɑe

5 tʂɛe

5 ʂɛe

5 miəʔ

5 xuəŋ

5 suəʔ

5 xa~

5 sɛe

5 fɤu

5 tɕyəʔ

5 ɕyəʔ

5 xuɑe

5 tɕiɑ

5 tɕhiəŋ

5 pa~

5 phiəʔ

5 kəʔ

5 sa~

5 kuəʔ

5 tʂhəŋ

5 ta~

5 thuəŋ

5 tsuəʔ

4 tsuɤ

4 thie

4 tʂəʔ

4 tie

4 thiəʔ

4 tsho

4 tso

4 tɕhyəʔ

4 tɕhye

4 ʂəŋ

4 məʔ

4 liəŋ

4 thɑʔ

4 səŋ

4 la~

4 suɤu

4 phie

4 ɕia~

4 tɕiɑo

4 piəŋ

4 tɕhiəʔ

4 liəʔ

4 tsɑʔ

4 ku

4 lɑʔ

4 fɛe

4 tsu

4 phu

4 tɕʉ

4 ɕiɑ

4 fəʔ

4 phəŋ

4 suɛe

4 ɕiɤu

4 məŋ

4 tɕyəŋ

4 luəŋ

4 tɕhʉ

4 xɑe

3 tu

3 tsha~

3 ʐəŋ

3 tʂhɤu

3 tsuɤu

3 ʂɤu

3 tɕiɑe

3 tʂhɑo

3 ɕiɑo

3

3 sɑʔ

3 luəʔ

3 pu

3 ŋie

3 tshu

3 uəʔ

3 tiəʔ

3 lɤu

3 pɤu

3 kɤu

3 fɑʔ

3 ȵie

3 kɑe

3 thiəŋ

3 kie

3 tɕiɤu

3 phəʔ

3 ʂie

3 mɤu

3 tshɑe

3 uəŋ

3 kɑo

3 xo

3 no

3 ɕio

3 kua~

3 tsɛe

3 mɛe

3 ʐəʔ

3 nuəŋ

3 mo

3 xuəʔ

3 po

3 tshuɛe

3 tsuɛe

3 ər

3 tʂhɛe

3 tʂɑʔ

3 phi

3 khu

3 təŋ

3 ɕiɤ

3 tɕiɤ

3 thuəʔ

3 tuɤ

3 khuəʔ

2 phiəŋ

2 kəŋ

2 liɤu

2 pie

2 khəŋ

2 phɛe

2 tuəʔ

2

2 mie

2 ȵiəŋ

2 tʂhɑʔ

2 xəʔ

2 ŋəʔ

2 lie

2 ȵiəʔ

2 thɛe

2 thəŋ

2 tiəŋ

2

2 zuəʔ

2 suɑʔ

2 ȵia~

2 khua~

2 tshuɤ

2 khuəŋ

2 tshɛe

2 pɑʔ

2 xuɤ

2 tɕhyəŋ

2 uɑʔ

2 suɤ

2 yəʔ

2 ʂɑʔ

2 ia~

2 tɤu

2 mi

2 lo

2 ȵiɑ

2 tɕhiɤ

2 ʂɤ

2 ʂɑ

2 kuɑ

2

2 thu

2 ŋo

2 lɑo

2

2 luɛe

2 tho

2

2 to

2 mu

2 ɕʉ

2 tʂie

2 thɑe

2 tshɿ

2 tɑe

2 khuɑe

2 kuɑe

2 uɑe

2 ŋɑe

2 sɑe

2

2 ʐɤ

2 liɑo

2 thɤu

2 ɕyɑ

2 tʂɑo

2 phɤu

2 ʂɑo

2 tshɑo

2 xɤu

2 ŋɤu

2 na~

2 ka~

2 xɑo

2 tɑʔ

2 xɑʔ

2 thɑo

2 tsua~

2 khɤu

2 tɑo

2 tɕiɑʔ

2 tsɤu

2 lɑe

1 zu

1 tshuəʔ

1 tɕhiɑ

1 khɑe

1 tshɤu

1 zuəŋ

1 ȵiɤu

1 miɑ

1 nɑo

1 lia~

1 phɑ

1 tshɑ

1 təʔ

1

1 tshəŋ

1 nəŋ

1 liɑ

1 tɕyɑʔ

1 tshuɑʔ

1 tsuɑʔ

1 ɕiɑe

1 phɑʔ

1

1 ɕiɑʔ

1

1 tʂhɑ

1 iɤu

1 ʐɤu

1 phiɑ

1 tʂa~

1 tsəŋ

1 tʂɤu

1

1 tɕhiɤu

1 ʐie

1 ŋəŋ

1 nɑe

1 thiɤ

1 pəʔ

1 khuɤ

1 kuɤ

1 luɤ

1 nuɤ

1

1 phɤ

1 pha~

1 io

1 ȵio

1 tiɤ

1 liɤ

1 tʂho

1 tʂhie

1 tsɑo

1 khɑo

1 ma~

1 ŋɑo

1 sɑo

1 khie

1 tɕhiɑo

1 ȵiɑo

1 tiɑo

1 tsɑ

1 ȵiɑʔ

1 tʂɤ

1 miɤ

1 pi

1 ko

1 ȵi

1 tuɑe

1 luɑe

1 tsuɑe

1 suɑe

1 pəŋ

1 khuɑ

1 miəŋ

1 xəŋ

1 khuɛe

1 so

1 tɕhia~

1 phiɤ

1 kho

1 tɕye

1 zuɤ

1 pho

1 ɕye

1 tsuɑ

1 kuɑʔ

1 tɕio

1 xua~

1 tɕhio

1 sua~

1 pio

1 ʐɑo

1
346

蘇ICP備17001294號 · 2.31MB 5.86MB 0.122s · 資料如有冒犯可通知站長刪去