語言點全字表字數音節數出處字表分享者
晉語
河北石家莊平山平山鎮
1047
994 淨字
644 計聲調
319 不計聲調
YB
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphftthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵŋl
a213421122225
ə1314
u42104251611254333127
i45533922078221019
æi824244113142
ɐu2211262431211
ɔ612231251221123212
ɛ54222423312411
ɤ1336229534
ɿ442
ʅ1101514
iia443
413387210443229
iɐu113311125
1111134321114
uua11473
33432141731
uæi7147
2222
y1212
ŋəŋ14103111810363123111
86253613652542
1
54254539354411
25216
ɑŋ31512122141111
iiɑŋ22134123
uuəŋ4
uɑŋ3241223
~æ~62435225144152234
iiæ~3235234107423211
uuæ~3314112313116
yyæ~136
rər3

二、聲調-聲母配合表

聲調pphftthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵŋl
311316171525132115173033419182219621126542050
42191113205131451823852110512720143141031
551334127111251162611614566221821
24833589961385616639536221213

三、聲調-韻母配合表

聲調aəuiæiɐuɔɛɤɿʅiaiɐuuauæiəŋɑŋiɑŋuəŋuɑŋæ~iæ~uæ~yæ~ər
31632033159131110392169107972135291391215531321311561
422222261391311849313495595161815276132120821
554171526105334293316319111024711310721
2415416256439179424223125

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
3110529876623112272291
421112207028294131310
55227910325117121
242265241526

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

115

67 ʂ

67

59 s

56 k

54 p

53 t

52 tʂh

51 l

50 x

50 ts

46 th

45 ɕ

40 m

38 f

37 ph

33 tsh

31 tɕh

30 kh

23 ʐ

18 n

11 ŋ

11 ȵ

10
24
韻母i

99 u

75

64

62 iæ~

61 əŋ

60

58 æ~

55 ɔ

39 ɤ

38 ɛ

36 æi

36

32 ʅ

31 uæ~

30 ɐu

28 a

27 ɑŋ

26

24 uæi

19 iɑŋ

18 iɐu

18 uɑŋ

17

16 ua

16 ia

11 yæ~

10 ɿ

10 ə

9

8

6 uəŋ

4 ər

3

1
34
聲調31

421 42

292 55

174 24

160
4
介音

711 i

194 u

126 y

16
4
元音ə

170 i

163 æ

156 u

76 ɔ

63 ɑ

61 o

58 æi

55 a

54 ɐu

46 ɤ

44 ɛ

44 ʅ

31 y

16 ɿ

10
15
韻尾

624 ŋ

264 ~

156 r

3
4
音節
不計聲調
tɕi

20 i

19 ʂʅ

15 iæ~

11

11 ʂu

11 ʂəŋ

10 li

10 fəŋ

10 tɕiæ~

10 tʂʅ

10 fu

10 tɕiə

10 tɕiŋ

9

9

9 si

9 toŋ

8 tsiə

8 tɕhi

8 tʂəŋ

8 pæi

8 xua

7 siə

7 u

7 ɕiæ~

7 ɕi

7 xuə

7 kuæi

7 uæi

7 thoŋ

6 yæ~

6 tʂu

6

6 tʂoŋ

6 tʂhoŋ

6 uæ~

6 pæ~

6

6 ʂɤ

6 ʂɐu

6 tʂhəŋ

6 tɕhiŋ

5 tʂɔ

5 thiæ~

5 ɕyŋ

5 phi

5 ti

5 ʂæ~

5 khɤ

5 xoŋ

5

5 koŋ

5 soŋ

5 tsu

5 thiŋ

5 tʂhu

5 fɑŋ

5 la

5 siŋ

5 xæ~

5 iɐu

5 piŋ

5 thæ~

5 sɿ

4 tʂhɐu

4 fæi

4 fæ~

4

4 tshiæ~

4 phiŋ

4 tʂhʅ

4 tsiŋ

4 tʂuæ~

4 liŋ

4 piə

4 uəŋ

4 tʂhæ~

4 læ~

4 kæ~

4 noŋ

4 phəŋ

4 miŋ

4 tɕiɔ

4 tɕhiæ~

4 tsɿ

4 xuæi

4 kuə

4 ɕiɑŋ

4 ku

4 tu

4 tʂhuɑŋ

4 pu

4 tʂhɑŋ

4 kua

4 ɕia

4 sæi

4 tʂɛ

4 phɛ

4

4 tɕia

4

4 pi

4 tsæi

4 ta

4 tsuə

4 ŋɤ

4 mæi

4 tɕhiə

4 ɕiə

4 thuə

3 thiə

3 mu

3 siæ~

3 piæ~

3 kɐu

3 khu

3 tsi

3 phə

3 tæ~

3 siɐu

3 uɑŋ

3 tɕiɐu

3 ŋæ~

3 luə

3 ʐəŋ

3 tshɤ

3 suə

3 təŋ

3 fa

3 ua

3 ȵiæ~

3 ia

3

3 ɕiŋ

3 tuæ~

3 tiə

3 suæ~

3 tsɔ

3 kəŋ

3 xu

3 tshiŋ

3 məŋ

3

3 tshoŋ

3

3 tɕiɑŋ

3 tʂhɛ

3 tʂhæi

3 ər

3 tiæ~

3 thi

3 pɑŋ

3 ʐoŋ

3 ɕiɔ

3 tʂuɑŋ

3 tuə

3 iɑŋ

3 kuæ~

3 miə

3 xuæ~

3 tɕhyæ~

3 tʂɤ

3 siɔ

3 loŋ

2 tsoŋ

2 liɑŋ

2 tshiə

2 ȵiə

2 thɑŋ

2 phæ~

2 tɕhyŋ

2 tɕyŋ

2 ʐɐu

2 xuɑŋ

2 tiŋ

2 ʂɑŋ

2 khoŋ

2 tsiɑŋ

2 miæ~

2 siɑŋ

2 phiæ~

2 tʂɑŋ

2 tʂhuæ~

2 mæ~

2 xəŋ

2 ʂuɑŋ

2

2 khuɑŋ

2 liæ~

2 tʂɐu

2 thɔ

2 ʂɛ

2 thu

2 lu

2 phæi

2 ȵi

2 ʐu

2 tshi

2 thɛ

2

2 tshɛ

2 tɕhiɔ

2 tʂhɔ

2

2

2 ʐɔ

2 tshɔ

2

2

2 tʂæ~

2

2 mi

2 tshɿ

2 xuɛ

2 khuɛ

2 kuɛ

2

2 læi

2 ʐɤ

2 tshuə

2 phu

2 tʂhɤ

2 tsiæ~

2 tʂa

2 sæ~

2 tha

2 næ~

2 ɕyɤ

2 pa

2 liɐu

2 xɐu

2 ma

2 tʂha

2 ʂa

2 tæi

2 thɐu

2 tɐu

2 liə

2 thɤ

1 pha

1

1 nəŋ

1 phɑŋ

1 lyŋ

1 tshəŋ

1 mɑŋ

1 nu

1 tɑŋ

1 səŋ

1 lɑŋ

1 su

1 kuɑŋ

1 ləŋ

1 xæi

1 tshɑŋ

1 kɑŋ

1 khɑŋ

1 ȵiɑŋ

1 khəŋ

1 ʂuə

1 ŋɛ

1 thəŋ

1 khɛ

1 tsʅ

1 ʐɑŋ

1

1 tshiɑŋ

1 ʐæ~

1

1 tsɐu

1 ʂɔ

1 khuæ~

1 ȵiɔ

1 luæ~

1 nuæ~

1 tiɔ

1 thiɔ

1 liɔ

1 lɐu

1 tshɐu

1 khuə

1 khɐu

1 ŋɐu

1 tsha

1 khæ~

1 tsiɐu

1 tɕhiɐu

1 ȵiɐu

1 ɕiɐu

1 tiɐu

1 tsa

1

1 ʂuæ~

1 ʂoŋ

1 tʂua

1 khuæi

1 tʂæi

1 ʂæi

1

1

1 khɔ

1 ŋɔ

1 pəŋ

1 ʐʅ

1 phɔ

1 ŋəŋ

1 ʂua

1 piɔ

1 tɕhyɤ

1 tɕyɤ

1 phiə

1 phiɔ

1 miɔ

1 tɕyæ~

1 ʐuæ~

1 tsiɔ

1 tshuæ~

1 luŋ

1
319

蘇ICP備17001294號 · 2.29MB 5.83MB 0.139s · 資料如有冒犯可通知站長刪去