語言點全字表字數音節數出處字表分享者
晉語
山西呂梁中陽寧鄉
1074
992 淨字
599 計聲調
300 不計聲調
YB
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphtthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵŋltc
u32224825221025
i546489771512
y5552116
æ7235275464234
ɑ211132321
ɒ333836122513
ɔo412252511123311
ɛe632212312321
ɤ245101723142
ɿ6121
ʌ234351312112
iie33441516931272312
1641213
44112
iɔo11114531113
1431125
u24285
1362
2
uɛe131172729
43413327113
yye1146
1
~ə~1432810633224111
iiə~5423117742418
uuə~9566195214344
yyə~4628
ʔəʔ1311586265242
ɑʔ2123657123
iieʔ742413834245
iɑʔ4111
uuəʔ33552142742
uɑʔ121142
yyeʔ5443
ʳəʳ3

二、聲調-聲母配合表

聲調pphtthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnȵŋltc
5318920312107131453282271183313641128
24111131412196788181712226143116
3317135151212111161119171731732
4231331361164464215114116975128122
49487118963522211611688321113
31214454421171

三、聲調-韻母配合表

聲調uiyæɑɒɔoɛeɤɿʌieiɔouɛeyeə~iə~uə~yə~əʔɑʔieʔiɑʔuəʔuɑʔyeʔəʳ
5317249163101312198102845106951171028141951
24815210518577361823544687211715264
3391761547561126216234465516181381
42315128134511346617624341121039111031
4352850729915
31211146921

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
53315323702530401125
24103317311321
33118160131
4231181103262412
4211171262331
31213123

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

111 x

90

84 ɕ

74 k

56 t

54 s

53 p

52 l

49 th

47 ts

46 tɕh

46 tsh

45 m

45 ph

38 ʂ

36 n

31

30 kh

28 tʂh

27 ʐ

16 ŋ

14 ȵ

1 tc

1
24
韻母ie

84 uə~

68 i

68 iə~

58 ieʔ

56 æ

54 ə~

51 u

49 əʔ

46 ɤ

41 ɒ

40 uəʔ

38 ɔo

34 uɛe

33

32 ɑʔ

32 ʌ

28 ɛe

28 y

25 iɔo

22

21 yə~

20 ɿ

19

18

17 ɑ

16 yeʔ

16

12 ye

12

12 uɑʔ

11 iɑʔ

7 əʳ

3

2

1
35
聲調53

285 24

208 33

200 423

174 4

173 312

34
6
介音

534 i

274 u

217 y

49
4
元音ə

284 e

168 ɑ

97 æ

75 ɤ

73 i

68 ɛe

61 ɔo

56 ɒ

54 u

49 ʌ

45 y

25 ɿ

19
13
韻尾

668 ʔ

206 ~

197 ʳ

3
4
音節
不計聲調
ɕie

16 tɕie

15 xuə~

14 tɕieʔ

13 i

12 sɿ

12 ie

12 tɕiə~

11 ʂɤ

10 sə~

10 xu

10 ɕi

9 tɕhie

9 tuə~

9 uɛe

9 tʂhuə~

9 tsə~

8 iə~

8 yə~

8 xuæ

8 tɕi

8 ʂu

8 tsɒ

8 ɕieʔ

8 səʔ

8 xuɤ

7 tɕhi

7

7 ɕiə~

7 xuɛe

7 xuəʔ

7 tɕhiə~

7 tshɑʔ

7 kuɛe

7

7 tʂhɤ

7 pieʔ

7 nie

7 mi

7 ɕyə~

6

6 kəʔ

6 ti

6 tshəʔ

6 y

6 xuɑ

6 tshə~

6 tsɑʔ

6 ʂuə~

6 tshɒ

6 pɛe

6 tɕiɑ

6 ye

6 tʂuə~

6 tsɿ

6 ieʔ

5 pi

5 li

5 tshɔo

5 tʂɤ

5 ɕiɔo

5 tshæ

5

5 ʂuəʔ

5 thæ

5

5 tsəʔ

5 tsɔo

5 kuə~

5 tshʌ

5 tʂhu

5 tɕyeʔ

5

5 tʂuəʔ

5 u

5 ɕy

5 thuə~

5 piə~

5 tɕy

5 khəʔ

5 sɑʔ

5 tɕhy

5 ʂuɤ

4 tɕiɒ

4 ɕyeʔ

4 thie

4 tie

4 pɔo

4 tɕhyeʔ

4 uə~

4 miə~

4 tuɤ

4 phə~

4 ɕiɒ

4 tɕiɑʔ

4

4 thieʔ

4 kuəʔ

4 phɤ

4 tɕiɔo

4 mə~

4

4

4 lieʔ

4 ɕiɑ

4 liə~

4 tɕiʌ

4

4 tʂu

4 thi

4 mieʔ

4 xuɑʔ

4 luəʔ

4 tsʌ

4 məʔ

4 phieʔ

4 luə~

4 kuæ

4 phi

4 phiə~

4 tɕhye

4 tɕyə~

4 thuəʔ

3 phie

3 ɕiʌ

3

3 thɒ

3 ʐə~

3 nuə~

3 pie

3 lie

3 ŋæ

3 yeʔ

3 tuəʔ

3 thɑʔ

3

3 tɕhieʔ

3 lɑʔ

3 kə~

3

3

3 kie

3

3 kɛe

3 tɕhiɔo

3 phɛe

3 mɛe

3 tʂuɛe

3 tʂhuɤ

3 əʳ

3 phəʔ

3 pu

3 mɔo

3 kuɑ

3 nɔo

3 tə~

3

3

3

3

3 khɤ

3 thʌ

3 thiə~

3

3 tʂuɤ

3 iɔo

3 kuɤ

3

3 tɕhyə~

2

2 nieʔ

2 ku

2 khu

2 ʐu

2 mie

2

2 ny

2 thɛe

2

2 thu

2 khuɤ

2 ŋɤ

2 tu

2 niə~

2 xə~

2

2 thə~

2

2 uɑʔ

2 tshɑ

2 niɑ

2 tiə~

2 ʐəʔ

2 pɑʔ

2

2 ʂuɑʔ

2 phu

2 khuəʔ

2 tɛe

2 khɒ

2 tsæ

2 uəʔ

2 xɑʔ

2 tʂuæ

2

2 sɔo

2

2 thɔo

2 ʐuəʔ

2 tɑʔ

2 tɔo

2 mu

2 ŋie

2 khuɛe

2 tieʔ

2

2 xɔo

2 phæ

2 tshɛe

2

2 xɛe

2 liʌ

2

2 ŋɛe

2 ŋəʔ

2 khə~

2 luɛe

2 xəʔ

2

2 khuæ

2 khuə~

2 ʐɒ

1 iɑʔ

1

1 tciə~

1 phɑʔ

1 tʂuɑʔ

1 tʂhuɑʔ

1

1 ʐuə~

1 nə~

1 phiɑ

1 tʂhuəʔ

1 təʔ

1 thəʔ

1 tsɛe

1 lə~

1 liɑ

1 niɒ

1 liɒ

1 tɕhiʌ

1 pə~

1 ʂuɛe

1 piɔo

1 tʂuɑ

1 phɔo

1 ŋɔo

1 khɔo

1 kɔo

1 lɔo

1 tʂhuɛe

1 tshɿ

1 tuɛe

1 miɔo

1 ni

1 khɛe

1 lɛe

1 ly

1 ȵy

1

1 phɑ

1 ɕyɑ

1 tɕhiɑ

1

1 phiɔo

1 ʐɔo

1 ŋə~

1 ɕiɑʔ

1 tɕye

1 ʐuɤ

1 ɕye

1 kuɑʔ

1 pəʔ

1 luɤ

1 nuɤ

1 ʐɑʔ

1 khie

1 ʐɤ

1 niɔo

1 niɑʔ

1 tsɑ

1

1 tiʌ

1 niʌ

1 ŋʌ

1 khʌ

1 liɔo

1 thiɔo

1 tiɔo

1 ʐʌ

1
300

蘇ICP備17001294號 · 2.29MB 5.84MB 0.136s · 資料如有冒犯可通知站長刪去