語言點全字表字數音節數出處字表分享者
中原官話
江蘇徐州睢寧
1035
994 淨字
688 計聲調
340 不計聲調
YB
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphfvtthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnl
a2134421133225
ə33141263544
e734731431314221521
u321142471237433337
i84531413621710
y745129
ɔ412231231221125211
əu2211132431211
ɛ332222211313312
ɿ443
ʅ101514
iia443
11114521114
iəu1431125
22210822116
uua1147
3353132143332
ue113814
222
y4424
nən1143212234341121111
æn6246352125134142243
iiən2734125
iæn32441211823211
uuən113112
uæn32411231311
yyən3314
yæn1146
ŋ315312122141111
əŋ363111561331211
iiaŋ561123
iəŋ5234464328
uuaŋ424122
uəŋ65131514413421
yyəŋ311
rər3

二、聲調-聲母配合表

聲調pphfvtthtsstshʂʐtʂhɕtɕhkkhxmnl
32315511515194952724522312715321291011131
5119101492039861818642618712818104927
44614856144156154259171511512112029
1411246136651883513124115674718

三、聲調-韻母配合表

聲調aəeuiyɔəuɛɿʅiaiəuuaueənæniəniænuənuænyənyænəŋiaŋiəŋuaŋuəŋyəŋər
3231721232725964531056418514712141361328329144119142
513515192181310134831064510549205202732886112131
4499131619654819134926312111281933457102123931
1441316851265332335163141551024135667151

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
32310531424116828431
5111222722930403116
44218364118392
1417910426123

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母

105

79 ɕ

74 ʂ

65

59 tʂh

56 k

55 t

54 p

51 x

48 l

47 th

42 tɕh

41 m

39 f

37 ph

31 kh

26 v

25 ts

23 s

23 n

20 ʐ

18 tsh

17
23
韻母u

78 i

73 iæn

62 æn

60 e

54 iəŋ

41 uəŋ

41 əŋ

38 ən

38

36 ɔ

36 ə

36

36 a

33 ɛ

31 ʅ

30

29 y

28 iən

24 əu

24

22 uæn

22 ue

18 iaŋ

18 iəu

17 uaŋ

15

14 ua

13 yæn

12 ia

11 yən

11 ɿ

11 uən

9

6 yəŋ

5 ər

3
36
聲調323

345 51

283 44

242 14

165
4
介音

602 i

231 u

160 y

42
4
元音ə

296 æ

156 a

119 u

78 ɛ

73 i

73 e

72 ɔ

58 əu

41 ʅ

30 y

28 ɿ

11
12
韻尾

607 n

238 ŋ

187 r

3
4
音節
不計聲調
ʂʅ

15 tɕi

14 ɕi

13 ʂu

12 tɕiæn

12 ɕiæn

11 fu

11 iæn

11 tɕiɛ

10 i

10 tʂʅ

10 y

9 ɕiɛ

8 tɕhiæn

8 iəŋ

8 kue

8 pi

8 tʂu

7 tʂhu

7 li

7 ve

7 xua

7 tɕy

7 pe

7 tɕiən

7 u

7 ɕiəŋ

6 fəŋ

6 tɕhi

6 væn

6

6 yæn

6 ɕiaŋ

6 pæn

6 tuəŋ

6

6 ʂəŋ

6 ɕiɔ

5 la

5 tɕhy

5 piəŋ

5 tʂəŋ

5 me

5 iən

5 ʂæn

5 tʂuəŋ

5 tsuə

5

5 tɕiaŋ

5 thæn

5 ti

5 iəu

5 thuəŋ

5

5 faŋ

5 tɕyə

4

4 tʂuæn

4

4 thiæn

4 tʂhən

4 ʂən

4 tɕhyæn

4 xue

4 fæn

4 fe

4 phi

4 tsɿ

4 tiæn

4 tʂhʅ

4 sɿ

4 tse

4 tɕiəu

4 tɕiɔ

4 thiəŋ

4 ʂə

4 kæn

4 ɕia

4 tɕia

4 tɕiəŋ

4 tɕhiəŋ

4 ɕyə

4 kua

4 kuə

4 tʂhəu

4

4 kuəŋ

4 ə

4 tʂhuəŋ

4 ta

4 yən

4 tɕhiən

4 va

4

4 fən

4 læn

4 tʂhaŋ

4 tʂuaŋ

4 tʂhuaŋ

4 ɕy

4 xæn

4 ku

4 tsu

4 nuəŋ

4 tu

4 tʂhe

4 æn

3 ʂəu

3 tʂa

3 thuə

3 ɕiəu

3 fa

3 niæn

3 tuə

3 ɕiən

3 tʂuə

3 ɕyəŋ

3 suəŋ

3 xuəŋ

3 tiəŋ

3 miəŋ

3 tʂe

3 kəŋ

3 tʂhəŋ

3 təŋ

3 phəŋ

3 vaŋ

3 iaŋ

3 ɕyən

3 paŋ

3 tʂhuən

3 kəu

3 vən

3

3 xuæn

3 kuæn

3 tuæn

3 piæn

3 tʂhæn

3 ʐən

3 tʂən

3 tɕyən

3 tæn

3 tshɿ

3 pu

3 ia

3 xu

3 phe

3 thi

3 tʂɔ

3 se

3 tsɔ

3 khu

3 xuə

3 khuə

3 lu

3 ʐu

3 ʂa

3 suə

3 te

3 phə

3 khə

3

3 ər

3 luə

3

3 tʂhue

3 mu

3 phɛ

3

3

3 suæn

2 kuɛ

2 miɛ

2 piɛ

2

2 liæn

2 miæn

2 khuɛ

2 le

2 phæn

2 thu

2 liaŋ

2 tʂhuæn

2 xuən

2 tʂaŋ

2 tshɛ

2 thaŋ

2 ʂuaŋ

2 ʂaŋ

2

2 xuaŋ

2 mi

2 thɛ

2 khe

2 sən

2 tshən

2 khuaŋ

2 tən

2 ʂuə

2 ɛ

2 tɕhyə

2

2 ly

2 phiæn

2 xuɛ

2 pa

2 næn

2 tʂæn

2 liəŋ

2 ma

2

2

2 tɕhiɛ

2 thəu

2 mæn

2 tʂhɔ

2 sæn

2 tɕhiɔ

2 tha

2 luəŋ

2 xən

2 tʂha

2 təu

2 phiəŋ

2 thɔ

2 məŋ

2 phu

2 ʐəu

2 tʂhə

2 tiɛ

2

2 ke

2

2 liən

2 thiɛ

2 tshɔ

2 phiən

2 ʐɔ

2 xəu

2 liəu

2

1 uəŋ

1 tɕhyəŋ

1 khuəŋ

1 ʐuə

1 yəŋ

1 kuaŋ

1 ʐaŋ

1 khɛ

1 tshəŋ

1 tshuəŋ

1 xe

1 ləŋ

1 khəŋ

1 ʂe

1 tshuə

1 e

1 ny

1 the

1 tsuəŋ

1 pha

1 khən

1 səŋ

1 nəŋ

1 thəŋ

1 phaŋ

1 ʐəŋ

1 tsəu

1 phən

1 tɕhiaŋ

1 piɔ

1 khæn

1 tshe

1 khue

1 tʂue

1 ʂue

1

1

1

1 tʂə

1 ʐæn

1 khɔ

1 ɔ

1 phɔ

1 tʂua

1 tsa

1 liɛ

1 niəu

1 ləu

1 khəu

1 əu

1 liɔ

1 tʂəu

1 tɕhiəu

1 thiɔ

1 phiɔ

1 tiəu

1 tiɔ

1 tshæn

1 niɔ

1 ʂɔ

1 miɔ

1 tsha

1 ʐə

1 niaŋ

1 ʂuən

1 kuən

1 khuən

1 lən

1 ʂɛ

1 tʂuən

1 tʂhɛ

1 tɕhyən

1 mən

1 maŋ

1 taŋ

1 laŋ

1 tshaŋ

1 kaŋ

1 khaŋ

1 nən

1 tshəu

1 niɛ

1 ʐuæn

1 nuæn

1 luæn

1 khuæn

1 ʂuæn

1 ʂua

1 ɕyæn

1 tɕyæn

1 pən

1 ni

1 thən

1 kən

1 ən

1 miən

1 ʐʅ

1 ʐuəŋ

1
340

蘇ICP備17001294號 · 2.29MB 5.85MB 0.127s · 資料如有冒犯可通知站長刪去