語言點全字表字數音節數出處字表分享者
晉語
山西忻州五寨硯臺
1027
994 淨字
534 計聲調
326 不計聲調
YB
↓ 以下表來自程序自動切分字音,未經校對,帶電子文件瑕疵、技術瑕疵,讀者需自己辨別。 ↓

一、韻母-聲母配合表

韻尾介音韻母pphfvtthtssztshɕtɕhkkhxmnŋl
a112211121
u327522571422321
i32426752138
y423117
ei8541022133412511
æ62464527144152334
ɑu412262141123212
ɒ315312541923211
əu22341531212
ɤ122121112
ɿ9136
iia233
ie1
12413
iɑu11124611113
661124
iəu1431125
22441411823211
uua226
uo212212132
uei14438452
243123131
y1
1146
ʔ4133228627532223
əʔ42166121312
iiaʔ21312
iəʔ5221771242
iɛʔ4117223212
uuaʔ12332141
uəʔ24422312
yyəʔ43112
yɛʔ2312
rər3
ɣ~əɣ~1410432811374323311
iiəɣ~5434128841410
uuəɣ~857611052513
yyəɣ~35218

二、聲調-聲母配合表

聲調pphfvtthtssztshɕtɕhkkhxmnŋl
13193111424193437218332711311013643822
5218101392032426612261971191610351019
4134759821195112316511879221210
442146713162301116212121121830

三、聲調-韻母配合表

聲調auiyeiæɑuɒəuɤɿiaieiɑuiəuuauoueiəʔiaʔiəʔiɛʔuaʔuəʔyəʔyɛʔərəɣ~iəɣ~uəɣ~yəɣ~
1382116616301522113113139107235810101513228277
52218187232013101051235107620561572111615163
415529933251620118
44299513135115552333420263512220109

四、調值-調類對應表

與《廣韻》單聲調字的對應
調值全清平次清平全濁平次濁平全清上次清上全濁上次濁上全清去次清去全濁去次濁去全清入次清入全濁入次濁入
131033042821032621321
522222372292940115
4211174284433
4442836414

五、音素統計(舊版是扇形圖)

提示:第三列「個數」包含瑕疵音標、真實數量需自己判斷
類別轄字排名個數
聲母s

88

82

81 ts

80 ɕ

73 tsh

71 t

53 k

53 p

52 l

48 x

48 th

43 tɕh

39 m

37 f

37 v

35 ph

31 kh

29 n

20 z

15 ŋ

12
21
韻母əɣ~

70 iəɣ~

63 æ

63

63

55 uəɣ~

53 ei

52 u

48 ɒ

43 i

43 ɑu

34 iəʔ

33 uei

31 əʔ

29 ɿ

28 əu

26 iɛʔ

25 iɑu

22

20

20 uəʔ

20 yəɣ~

19 y

18 iəu

17 uaʔ

17 uo

16 ɤ

13 a

12

12

11 yəʔ

11 ua

10 iaʔ

9 ia

8 yɛʔ

8 ər

3

1 ie

1
38
聲調13

349 52

276 4

207 44

195
4
介音

537 i

272 u

167 y

51
4
元音ə

301 a

111 æ

95 ei

83 ɪ

75 ɒ

63 ɑu

56 u

48 əu

43 i

43 ɛ

33 ɿ

28 y

18 o

16 ɤ

13 e

1
16
韻尾

612 ʔ

207 ɣ~

205 r

3
4
音節
不計聲調
tɕiɪ

14 sɿ

13 tɕiəɣ~

12

11 ɕiɪ

11 səɣ~

11 vei

10 tshuəɣ~

10 fəɣ~

10 iəɣ~

10 tsɿ

9 tshɒ

9 tɕhiɪ

8 tɕhiəɣ~

8 yəɣ~

8 pei

8 kuei

8 tuəɣ~

8 ɕiəɣ~

8 i

8 tsəɣ~

8 tsaʔ

8 y

7 fu

7 su

7 tshaʔ

7 tsuəɣ~

7 ɕiəʔ

7 tɕiɛʔ

7

7 tshəɣ~

7 ɕi

7 tɕiəʔ

7 xua

6

6 ɕiɑu

6 ɕiɒ

6 tɕiɒ

6

6 suəɣ~

6 tsɑu

6 saʔ

6

6 tshɿ

6 səʔ

6 tsəʔ

6 tɕi

6 thuəɣ~

5 ɕyəɣ~

5 iəu

5 xuei

5 thæ

5 kuəɣ~

5 piəʔ

5 tshəu

5 kaʔ

5

5 piəɣ~

5 tsɒ

5 tɕhi

5 tsu

5 phei

5 mei

5

5 vu

5 xuəɣ~

5 pɑu

4 tɕiɑu

4 tɕhyɪ

4 kəɣ~

4 miəɣ~

4 tshɑu

4 piɛʔ

4 xuaʔ

4 tiɪ

4 liəʔ

4 suəʔ

4 liəɣ~

4 phiəɣ~

4

4 thiɪ

4 paʔ

4 tɕiəu

4 thiəɣ~

4 tsuæ

4

4

4

4 tshæ

4 səu

4 khuei

4 fei

4 suei

4 ti

4 tsuəʔ

4 fəʔ

4 tɕyəʔ

4 tshu

4 tɕy

4 ɕiæ

4 vəɣ~

4

4

4 kei

4 tsuei

4 phəɣ~

4 mɑu

3

3 miɛʔ

3 tshei

3 xuo

3 kuəʔ

3 tɕyəɣ~

3 məɣ~

3 tɕhy

3 ŋæ

3 laʔ

3 khəɣ~

3 ər

3 tiəɣ~

3 tɕiaʔ

3 ɕiəu

3 niɪ

3 xu

3 təɣ~

3 khaʔ

3 faʔ

3

3 tsuaʔ

3 luəɣ~

3 khəʔ

3 zəɣ~

3 pu

3

3

3 li

3 suæ

3 ɕyɛʔ

3 vaʔ

3 suaʔ

3 iɑu

3 ia

3 xuæ

3 sei

3 kuæ

3 ɕyəʔ

3 tsəu

3 tshuei

3 ɕia

3 kəu

3 pi

3 nəɣ~

3 khɒ

3 tɕyɛʔ

2 tshuæ

2 zuəʔ

2 vəʔ

2 phæ

2 thəɣ~

2 thɒ

2 iɛʔ

2 tɕhyəɣ~

2 miəʔ

2 məʔ

2 tuəʔ

2 xəɣ~

2 luəʔ

2

2

2 ɕiɛʔ

2 ŋaʔ

2 miɪ

2 niɛʔ

2 tiəʔ

2 khuəɣ~

2 zaʔ

2 tuæ

2 phiəʔ

2 maʔ

2 liɪ

2 thuaʔ

2 iəʔ

2 phiɪ

2 liɒ

2 piɪ

2 tshuəʔ

2 tshəʔ

2 tɕhiɛʔ

2

2 kuaʔ

2 yɛʔ

2 tuo

2 xei

2

2 thiɑu

2 tsua

2 khu

2 ma

2 xɑu

2 tɕia

2 tɕiæ

2 sɑu

2 lɑu

2 nɑu

2 thɑu

2 tɑu

2 mu

2 phi

2 suo

2 kua

2 luei

2 va

2 thi

2 mi

2 phu

2 tu

2 thu

2 tei

2 thei

2 yəʔ

2 ləu

2 ɕy

2 kuo

2 ku

2 ŋɤ

2 təu

2 thaʔ

2 liəu

2 xəu

2 tsuo

2 luo

2 phɤ

2 xaʔ

2 thəu

2

2 ta

2 tsæ

2 iaʔ

2 tiaʔ

2 taʔ

2

1 khuəʔ

1 nu

1 zəu

1

1

1

1 tshuo

1 luaʔ

1 nuəɣ~

1 thəʔ

1 khɤ

1 tsha

1 phɒ

1 khuo

1 ɕyæ

1 pa

1 xəʔ

1

1 ləɣ~

1 ŋiəɣ~

1

1 niɒ

1 sa

1 phiɛʔ

1 tɕhiɒ

1 tɕhiæ

1

1 tshɤ

1 thiəʔ

1 tsei

1 pha

1 ɕiaʔ

1 ny

1 khəu

1 khuaʔ

1 tuaʔ

1 zɑu

1 tɕhiɑu

1 phaʔ

1 niɑu

1 tiɑu

1 khuæ

1 liɑu

1 luæ

1 ŋəu

1 phiɑu

1 thiɛʔ

1 tɕhiəu

1 liɛʔ

1 niəu

1 tiəu

1 piæ

1 la

1 thuo

1 tsa

1

1 khæ

1 miɑu

1 piɑu

1 ly

1 ni

1 zu

1 lyəʔ

1 kəʔ

1 zuəɣ~

1 lyəɣ~

1 lei

1 khei

1 thiaʔ

1 ŋei

1 tɕie

1 tuei

1 ɕyɪ

1 pəɣ~

1 zəʔ

1 tɕhiəʔ

1 ŋəɣ~

1 tɕhyɛʔ

1 kɑu

1 khɑu

1 ŋɑu

1 tɕyɪ

1 zuæ

1 phɑu

1 tɕhyəʔ

1
326

蘇ICP備17001294號 · 2.29MB 5.83MB 0.123s · 資料如有冒犯可通知站長刪去